انواع پکینگ

 ۱. 1330/1332/1335/C1061

          


كاربردها :
   مناسب براي آب ،‌ اسيدها و يا قلياهاي ملايم ،‌ گازها ،‌ مواد نفتي ، بخارآب  و حلالها ۲.  1320/1336/1340

           


كاربردها :
   مناسب براي آب ،‌اسيدها و يا قلياهاي ملايم ،‌ گازها ،‌ مواد نفتي ، بخارآب  و حلالها ۳. 1345/1349

          

كاربردها :
    مناسب براي آب ،  مواد ساينده ،‌ مواد اسيدي و قليايي ،‌ گازها ،‌مواد نفتي ،‌ بخارآب ،‌حلالها ،‌ پساب ها  ،‌ مايعات حاوي ذرات جامد ،‌
 سيال حاوي پالپ كاغذ ،‌ نوشابه ها ،‌ قير و آسفالت ،‌ خاكستر بادي و يا خاكستر متراكم۴. 1625G/1626/1635G/N1635

       


كاربردها :
     مناسب براي مواد شيميايي ،‌ حلالها ،‌ مواد خورنده ،‌ آب ، بخار آب ،‌ آمونياك ، هوا ، مواد نفتي ، سيال حاوي پالپ كاغذ ،
  نوشابه ها وآب تغذيه ديگ هاي بخار ۵. 387I

       
 کاربردها: 
      پكينگ مناسب براي بخار آب با  دما و فشار بالا ۶. C1056/C1057

          


 کاربردها :
   
  پكينگ نواري PTFE مناسب براي مواد غذايي و داروئي ۷. C1061/C1064/C1065P/C1072

            

كاربردها :
    مناسب براي آب ، مواد ساينده ، مواد شيميايي ، اسيدها ، قلياهاي متوسط ، مواد خورنده ، گازها ، هوا ، بخار آب ، حلالها ، پساب ها ،
مايعات حاوي ذرات جامد ،‌ سيال حاوي پالپ كاغذ ،‌ نوشابه ها ،‌ قير و آسفالت ،‌ خاكستر بادي و يا خاكستر متراكم۸. K1730/K1760/K1761/K1771

          

كاربرد ها :
     مناسب براي آب ،  مواد ساينده ، اسيدها و قلياهاي متوسط ، مواد نفتي ، بخار آب ، حلالها ،‌ پساب ها ،‌ مايعات حاوي ذرات جامد ،‌
   سيال حاوي پالپ كاغذ ،‌ نوشابه ها ،‌ قير و آسفالت ،‌ خاكستر بادي و يا خاكستر متراكم