انواع مكانيكال سيل ها
 
 ۱. نوع نامتعادل با فنر مخروطي مکانیکال سیل 

            
اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت نمی باشند. ابعاد آنها مطابق با استانداردهای NFE 29991 و DIN 24960  می باشد.
مدل نمايش داده شده در صنايع شِميايی ، پتروشيمی و صنايع آهن و فولاد استفاده بیشتری دارد..

دامنه قطر شافت ۱۰ تا ۱۰۰ میلیمتر میباشد.
دامنه فشار تا ۱۰ بار میباشد.
دامنه حرارت کاری ۲۰- تا ۱۸۰ درجه سانتيگراد است.
 

 

 ۲. نوع نامتعادل با فنر سينوسي 
       


اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 مي باشد مدل نمايش داده شده در صنايع پتروشِميی و صنايع کاغذ استفاده بسزايی دارد.

دامنه قطر شافت 14 تا 100 میلیمتر میباشد.
دامنه حرارت کاري 40- تا 200 درجه سانتيگراد است.

 
 

 
۳.نوع متعادل تک فنر  مکانیکال سیل

           
اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت نمی باشندابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 , NFE 29991 می باشد.
دامنه حرارت کاری50- تا 180 درجه سانتيگراد است.


  
 


۴.نوع متعادل با فنر سينوسي

      
اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده وابعاد آنها مطابق با استانداردهاي DIN 24960  مي باشد .
دامنه حرارت کاري 20- تا 220 درجه سانتيگراد است .


  
 


۵. مکانیکال سیل نوع نامتعادل

      

   
اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت می باشد. 
ابعاد آنها مطابق با استانداردهای  DIN 24960 , NFE 29991می باشد.

دامنه قطر شافت 14 تا 150 میلیمتر می با شد.
دامنه فشار تا 10 بار میباشد.
دامنه حرارت کاری 50- تا 280 درجه سانتيگراد است.
 
 


۶. مکانیکال سیل نوع متعادل
      

اين نوع سيلها مستقل از جهت چرخش شافت بوده ابعاد آنها مطابق با استا نداردهای . DIN 24960 , NFE 29991  می بااشد.

دامنه قطر شافت 14 تا 150 میلیمتر می با شد.
دامنه فشار تا 30 بار میباشد.
دامنه حرارت کاری 50- تا 280 درجه سانتيگراد است.


 
 

۷.  مکانیکال سیل نوع جوشی

        
ابعاد آنها مطابق با استانداردها ی   DIN 24960 می باشد
دامنه حرارت کاری این نوع مکانیکال سیل بالا میباشد وبرای مواد شیمایی خورنده و در صنایع پالایشگاه و پتروشیمی کاربرد فراوان دارد.     
اين نوع مکانیکال سِل از نوع متعادل می باشد .


دامنه قطر شافت 19 تا 100 میلیمتر می با شد.
دامنه فشار تا 15 بار میباشد.
دامنه حرارت کاری 50- تا 350 درجه سانتيگراد است.
 

۸. Elastomer bellows seals

       
اين نوع سيلها از نوع نامتعادل و مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استاندارد DIN 24960 می باشد
و در آب بندی پمپهای آب سرد وگرم و پمپهای روغن و ... نقش دارد.  


دامنه قطر شافت 10 تا 100 میلیمتر می با شد.
دامنه فشار تا 10 بار میباشد.
دامنه حرارت کاری 20- تا 150 درجه سانتيگراد است.


 


 
۹.  Teflon bellows seals

         
 اين نوع سيلها از نوع نامتعادل و مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 می باشد.
  در محیطهای اسیدی کاربرد زیادتری دارد.

دامنه قطر شافت 18 تا 100 میلیمتر می با شد.
دامنه فشار تا 5 بار میباشد.
دامنه حرارت کاری 20- تا 80 درجه سانتيگراد است.


 
 

۱۰. Multiple spring
 
         

                  اين نوع سيلها  مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهاي DIN 24960 می باشد.
                  دامنه حرارت کاري 20- تا 260 درجه سانتيگراد است .
  
۱۱. Metal Bellows Gas-Lubricated Dual Cartridge Seal 


اين نوع سيلها  مستقل از جهت چرخش شافت بوده و ابعاد آنها مطابق با استانداردهای DIN 24960 مي باشد .  

دامنه حرارت کاری 40- تا 260 درجه سانتيگراد است.