انواع آب بندها (نشت بندها)

               مکانیکال سیل                               
 

                                                                          اورینگ ها و آب های روغنی             

 
 

                   گسکت

       
 


                          پکینگ