پمپ های سانتریفیوژ فرایندی ( مطابق با استاندارد API 610 )
 
  شرکت آبران صنعت  قادر به طراحی و نیز بهینه کردن انواع پمپ های سانتریفیوژ مطابق با استانداردهای معتبر جهانی نظیر API610 می باشد.
 
این نوع پمپ ها مطابق با استاندارد API610 که توسط این شرکت مهندسی معکوس شده و در سایزهای مختلف ساخته ، تست و تحویل شده است و امکان طراحی و ساخت  آنها توسط این شرکت با هد و دبی های مختلف وجود دارد.

  تایپ OH1
این پمپ از نوع پمپهای گریز از مرکز تک استیج می باشد که بر روی پایه ای که  در زیر کیسینگ قرار گرفته  سوار شده است ( در اصطلاح Foot-mounted میباشد )                            
                                                                                                                           
  تایپ OH2 :
  این پمپ از نوع پمپهای گریز از مرکز تک استیج می باشد که بر روی پایه های که در طرفین خط سنتر لاین کیسینگ قرار گرفته  سوار شده است ( در اصطلاح Centreline-mounted میباشد ) .این پمپ هادارای یک هوزینگ بلبرینگبرای جذب همه نیروی تحمیل شده برمحورپمپ وحفظ موقعیت روتوردر عملیات میباشند ودر ضمن طبق استاندارد باید بر روی شاسی نصب شده و کوپلینگ آن از نوع ارتجاعی باشد .   
                                                                                                                                                  
 
 تایپ OH4

این پمپ از نوع پمپهای گریز از مرکز تک استیج از نوع عمودی بوده و کوپلینگ آن از نوع صلب می باشد. .
                                                                                                                                                               
  تایپ BB1
 در این نوع پمپ ها ایمپلر مابین دو بیریینگ ( BETWEEN-BEARING ) که عمولا از نوع بال بیرینگ هستند قرار گرفته است و نیروی محوری در این نوع پمپ ها وجود ندارد و نیروی وارده از نوع شعاعی می باشد .پوسته آنها از نوع اسپلیت یا ۲ تیکه است و در این نوع خط جدایش در راستای افقی و موازی با محور پمپ بوده و می تواند تک یا دو استیجه باشد.دبی این پمپ ها دارای دبی بالا وهد کمی هستند.
                                                                                                                                             

تایپ BB3
در این نوع پمپ ها ایمپلر مابین دو بیریینگ ( BETWEEN-BEARING ) که عمولا از نوع بال بیرینگ هستند قرار گرفته است و نیروی محوری در این نوع پمپ ها وجود ندارد و نیروی وارده از نوع شعاعی می باشد .پوسته آنها از نوع اسپلیت یا ۲ تیکه است و در این نوع خط جدایش در راستای افقی و موازی با محور پمپ بوده و دارای چندین استیج میباشند.دبی این پمپ ها متوسط وهد بسیاربالا دارند.
این شرکت اکثر برندهای سازنده این نوع پمپ ها از جمله :  BYRONJACKSON,DAVID BROWN,FLOWSERVE, و... مهندسی معکوس کرده و طی قراردادها و در خواست های مختلف قطعات  ( از جمله :,ROTTOR ELEMENT, SHAFT,IMPELLER,MECHANICAL SEAL,BALANCE DRUMTHROTTLE BUSHINGو...)  آنها را ساخته وتحویل داده است .
                                                                                                                               

تایپ BB4
در این نوع پمپ ها ایمپلر مابین دو بیریینگ ( BETWEEN-BEARING ) که عمولا از نوع بال بیرینگ هستند قرار گرفته است و نیروی محوری در این نوع پمپ ها وجود ندارد و نیروی وارده از نوع شعاعی می باشد .این پمپها دارای استیج و دیفیوزرهای مجزا میباشند و خط جدایش آنهادرراستای شعاعی و عمود بر محور پمپ می باشد.                        
                                                                                                                                       
تایپ BB5
در این نوع پمپ ها ایمپلر مابین دو بیریینگ ( BETWEEN-BEARING ) که معمولا از نوع بال بیرینگ هستند قرار گرفته است و نیروی محوری در این نوع پمپ ها وجود ندارد و نیروی وارده از نوع شعاعی می باشد .این پمپ ها دبل کیسینگ بوده (دیفیوزر مجزا از کیسینگ هستند )  و خط جدایش آنها درراستای شعاعی و عمود بر محور پمپ می باشد.این نوع پمپ ها هد بسیاربالای  دارند.
این شرکت اکثر برندهای سازنده این نوع پمپ ها از جمله : BYRON JACKSON,SULZER,و... مهندسی معکوس کرده و طی قراردادها و در خواست های مختلف  قطعات ( از جمله :,ROTTOR ELEMENT, SHAFT,IMPELLER,DIFFUSER,MECHANICAL SEAL,BALANCE DRUMTHROTTLE BUSHINGو...)  آنها را ساخته وتحویل داده است.
                                                                                                                               
تایپ VS4 , VS5
پمپهای عمودی آویزان یا پمپهای درون چاهی از جمله پمپهای هستند که دارای محور یا شفت بلند , تک استیج , که دارای یک ایمپلر درقسمت انتهای شفت هستند و تفاوت این دو تایپ در این است که مدل VS 4  در حقیقت LINE-SHAFT –DRIVEN SUMP PUMP هستند ولی مدل VS 5 از نوع CANTILEVER SUMP PUMP  هستند.